Menu


stat4u Liczniki na stonê

Polecamy!


Domki nadmorskie Stegna Zamek Lubliniec Karczma Koszwice Verano Ko³obrzeg Morsy Ko³obrzeg Timekeeper
Pogoda Lubliniec z serwisu


Lubliniecki Nordic Walking ma Vice Mistrza Europy. Artur brawo!W dniu 18 czerwca zawodnicy Nordic Walking Lubliniec wystartowali w zawodach European Nordic Walking Championship na Słowacji Strabske Pleso organizowanych przez Slovak Nordic Walking Association. Nordic Walking Lubliniec reprezentował Artur Biłek, Wojciech Marcinkowski. Na bardzo wymagającej trasie poprowadzonej w Wysokich Tatrach organizator przygotował trasę górskim ścieżkami na których wyprzedzenie innych zawodników było utrudnione. Podejście, które zaczynało się od 5 kilometra na wysokości 1218 metrów, a kończyło na wysokości 1487 metrów 8 kilometr trasy było wisienką na torcie bardzo bardzo kwaśną. Na tym podejściu Artur zaatakował i wyprzedził wszystkich zawodników, którzy ''wspinali'' się przed nim. Tuż przed szczytem doszedł do zawodnika z Czech - Vajčner Janek, ale nie udało się go już wyprzedzić na pozostałym odcinku trasy. Drugie miejsce w open i drugie miejsc w kategorii wiekowej to duży sukces. Czas Artura 01:22:00,51

Wspólnie z Arturem i Wojtkiem na Słowację wybrał Piotr Niechwiejczyk, który na co dzień reprezentuje Opel Active Team Gliwice, Piotrek w kategorii M40 zajął 3 miejsce -01:25:06,73, Podium było biało czerwone bo pierwsze miejsce zajął Karasiński Maciej-01:23:21,72, drugie miejsce padło łupem Roberta Winnickiego-01:23:49,67. Kategoria M40 to zawsze bardzo silna kategoria w każdych zawodach dlatego 9 miejsce Wojtka należy uznać za dobry wynik, ale wiemy, że Prezes zawsze ma niedosyt i walczy do końca, a priorytetem jest prawidłowa technika Nordic Walking. Plan wykonany bo zakładał wynik na poziomie 1:50, a ostatecznie było 01:44:16,82. Nordic Waking łączy ludzi i wyzwala pozytywne emocje co można zobaczyć na zdjęciach, ponieważ na starcie zwodów stanęły Koleżanki i Koledzy z innych polskich klubów Wesoły Borsuk Team, Positve Energy , Nordic Walking Team Częstochowa, Bieszczadzki Club Nordic Walking , Energy Life Team, SILESIA NORDIC TEAM, KS Metraco Polkowice, UKS Siedleszczany, Bieszczadzki Klub Nordic Walking,NW-Team Jasło, HiFi Arte,KB Biała Biega, My Club Rafał Kuchta, oraz Hellboy Team z niesamowitym Andrzej Tylutki.
W zawodach wystartowało 125 zawodników ukończyło 112.
Galeria zdjęć Mistrzostw Europy w Nordic Walking


Mistrzostwach Polski w maratonie Nordic WalkingSezon zawodów Nordic Walking poma³u siê rozkrêca. Zawodnicy naszego klubu ju¿ w tym roku zaliczyli jeden start w Mistrzostwach Polski w maratonie, które odby³y siê po raz trzeci w Osielsku ko³o Bydgoszczy. Pierwszy start w maratonie 42,195 metra zaliczy³ Wojtek Marcinkowski uzyskuj±c czas lepszy ni¿ za³o¿ony w trakcie przygotowañ. Przy masie startowej 107 kg za³o¿enie by³o proste ukoñczyæ pierwszy maraton z czasem oko³o 6 godzin 15 minut, ale nie wiele zabrak³o aby ukoñczyæ maraton poni¿ej 6 godzin, poniewa¿ czas uzyskany przez Prezesa to 6:00:21. Za rok bêdzie lepiej.
W pi±tek 22 kwietnia okaza³o siê, ¿e z uwagi na braki kadrowe w dru¿ynie Viking Nordic Team Czêstochowa Artur Bi³ek zosta³ poproszony o wsparcie naszych Kolegów walkerów z Czêstochowy i wspólnie wystartowa³ w Sztafetowych Mistrzostwach Polski . Sztafetê reprezentowali daniel Wojtasiñski, Katarzyna Reczulska, Mariusz Reczulski, Ewa Dusiel i Artur Bi³ek. Do podium sztafecie Czêstochowsko- Lublinieckiej zabrak³o niewiele. IV miejsce w debiucie mo¿na uznaæ za udane.
Niesamowity start w III Mistrzostwach Polski w maratonie zaliczy³a Maria Witkowska ze Stadion ¦l±ski zdobywaj±c mistrzostwo Polski, Aleksandra Raczyñska -tak¿e reprezentuj±ca Stadion ¦l±ski- zdobywaj±c v-vice mistrzostwo Polski oraz niesamowity Piotr Niechwiejczyk, z Opel Actvie Team, który z czasem 4:51:34 zaj±³ trzecie miejsce w kategorii open . Kolega Leszek S³omian - Stadion ¦l±ski- borykaj±cy siê z kontuzj± uzyska³ czas 5:18:13.

Najbli¿sze starty to Toszek 07.05.2016, 15.05 rozpoczêcie Pucharu Polski w Konstancin - Jeziorna, 22.05- Z³oty Potok, 05.06- II Mistrzostwa Czêstochowy, 11.05 drugie zawody z cyklu PP Kolbuszowa. O poczynaniach naszej ekipy bêdziemy informowaæ.
zdjêcia Mistrzostwach Polski w maratonie Nordic Walking


Relacja z III-ego Lublinieckiego Pó³maratonu Nordic Walking i II-ej Lublinieckiej Pi±tki...miejsce akcji Lubliniec  województwo ¶l±skie powiat lubliniecki  to tutaj po raz trzeci przybyli zawodnicy aby wystartowaæ na dystansie  pó³maratonu. Dodatkowo od dwóch lat jako dystans towarzysz±cy to 5 kilometrów. Na kameralnej Polanie po³o¿onej oko³o 3 km od centrum Lubliñca, a jednocze¶nie na terenie lasów zarz±dzanych przez Nadle¶nictwo Lubliniec zlokalizowany zosta³ parking, biuro zawodów, start/meta. Do pokonania podobnie jak w zesz³ym roku by³a ta sam trasa 1 x 1097 metrów i 4 x 5000 metrów. Na starcie stawili siê uczestnicy z lat poprzednich oraz wielu zawodników po raz pierwszy zawita³o do Lubliñca. S³oneczna pogoda to równie¿ bardzo wa¿ny element, ka¿dych zawodów i tego dnia s³oñca nie brakowa³o. Zawodnicy z czo³ówki dystans pokonali w bardzo dobrym czasie poprawiaj±c zesz³oroczne rezultaty. Zawody podobnie jak w zesz³ym roku wygra³  Rafa³ Kozik uzyskuj±c czas 2:16:21, drugie miejsce zaj±³ Karol Stiller-2:18:18, który tak¿e poprawi³ swój zesz³oroczny czas. Piotr Niechwiejczyk zaj±³ miejsce trzecie z czasem 2:18:30.
W¶ród pañ wygra³a Aneta Dmowska z czasem 2:29:15, Aleksandra Radosz zameldowa³ siê na mecie jako druga 2:31:46. Trzecie miejsce na podium wywalczy³a Mariola Pasikowska 2:38:02. Na dystansie pó³maratonu wystartowa³o 67 zawodników na  5 kilometrów wystartowa³o 65 zawodników. W¶ród pañ-5 km- wygra³a Klaudia Wo¼niak czas 34:33,91, drugie miejsce Katarzyna Reczulska 34:41,56 trzecie miejsce Julia Ga³±zka 34:44,37. Rywalizacja panów przebiega³a pod dyktando panów  £ukasz DORS 31:34,91 1 miejsce, Grzegorz DORS miejsce drugie z czasem 31:37,4, a  Pawe³ STÊPNIEWSKI uzyskuj±c czas 32:16,05 zaj±³ trzecie miejsce.

Nordic Walking Lubliniec  reprezentowane by³o przez 5 zawodników na dystansie 5 km Ilona Gruszka , Hanna Mazan, Ma³gorzata Kubañska, Agnieszka Marcinkowska oraz Micha³ Gruszka Junior.  Pod nieobecno¶æ Micha³a, Artura i Kuby klub nasz na dystansie pó³maratonu reprezentowa³a Gra¿yna Buba³a, Ewa Kozicka, Joachim Brewka, Marek Kowalski i Wojciech Mazan. Trzecie miejsce w kategorii K20 zajê³a Ewa Kozicka.
Joachim Brewka zosta³ nagrodzony przez sêdziów za najlepsz± technikê Nordic Walking. W¶ród wyró¿nionych znalaz³a siê tak¿e Gra¿yna Buba³a i Marek Kowalski.

Podziêkowania dla Starostwa Powiatowego w Lubliñcu za patronat nad imprez± oraz wsparcie, dla Nadle¶nictwa Lubliniec, sponsorom, którzy po raz kolejny wsparli nasze zawody. EJOT Polska Sp.z o.o., Pars Ciasna, Hotel Zamek Lubliniecki, Etex Trading S³awomir Borowiec, Mirpol Lubliniec, Elmir Miros³aw Nahajowski, Jamal S³aowmir Malinowski, Bluedruk Marcin Trzêsiok, Asa Lubliniec.
Partnerami wydarzenia by³y Lublinieckie Klasyki i Wiarus Lubliniec
Wszystkim zawodnikom i kibicom przyby³ym do Lubiñca bardzo dziêkujemy i zapraszamy ponownie 2 pa¼dziernika br. na I Mistrzostwa Lubliñca.
Podziêkowania dla wszystkich, którzy swoim zaanga¿owaniem pomogli w organizacji zawodów. Justyna, Kasia, Martyna, Sonia, Agnieszka, Gerard, Jacek K. Jacek £. £ukasz K., Dawid, Mirek, Mateusz, Kuba, Artur, Piekarnia Magda i Janusz Chyra oraz Karczma Koszwice, Pro Design Lubliniec, wielkie dziêki! Jak przy ka¿dej imprezie organizowanej przez Nordic Walking Lubliniec mogli¶my liczyæ na pomoc w zakresie zabezpieczenia medycznego. Oczywi¶cie mowa o Doktorze Miros³awie oraz ratownikach medycznych, którzy zabezpieczali trasê zawodów czyli Maækowi i £ukaszowi S.
Galeria autorstwa Przemys³awa i Wiktora Kotas
Galeria autorstwa Krzysztofa Mi¶
Lista Zwyciêzców 5km
Wyniki kategorie wiekowe Pó³maraton
Wyniki miêdzyczasy Pó³maraton
Wyniki OPEN 5km
Zwyciêzcy kategorie wiekowe Pó³maraton


Zapowied¼ III Lubliniecki Pó³maraton Nordic Walking i II Lubliniecka Pi±tkaJu¿ 17 kwietna zapraszamy do Lubliñca. Miasto, le¿±ce nad rzek± Lublinic±, zajmuje obszar o powierzchni 89,8 km2, z czego prawie 70% to tereny zalesione. Ziemia Lubliniecka, po³o¿ona w¶ród borów oraz licznych zbiorników wodnych, z dala od zadymionych, ha³a¶liwych centrów przemys³owych, nazywana jest Zielonym ¦l±skiem, a tak¿e Zielonymi P³ucami ¦l±ska.
Te atuty postanowili po raz kolejny wykorzystaæ cz³onkowie stowarzyszenia Nordic Walking Lubliniec i wspólnie ze Starostwem Powiatowym Lubliniec i Nadle¶nictwem Lubliniec i po raz trzeci zorganizuj± III pó³maraton Nordic Walking i dystans towarzysz±cy 5 kilometrów dla mniej wytrwa³ych walkerów.
Na uczestników zawodów czekaj± pami±tkowe medale wykonane w drewnie oraz statuetki dla zawodników, którzy zajm± miejsca od 1 do 3 wykonane w drewnie i szkle, poczêstunek po zawodach, losowanie nagród . Organizator zapewnia ubezpieczenie, serwis kijów na trasie, opiekê medyczn±, bezp³atny parking. Na polanie gdzie zlokalizowana bêdzie start/meta pojawi± siê aktorzy jednego z telewizyjnych programów oraz po raz pierwszy Lublinieckie Klasyki.
Zapisy aktywne na www.chodzezkijami.pl do 15 kwietnia godzina 18:00 , a po tym terminie zapisy tylko w dniu zawodów.


Sylwester 2015/16Koniec roku 2015 to oczywi¶cie sylwestrowa k±piel Lublinieckiego Klubu Morsa tradycyjnie o godzinie 16:00 na Kanale Grunwaldzkim. Na sylwestrow± k±piel przyby³ nas prawie 30 osób, by³y ¿yczenia i niewielka ilo¶æ szampana. Niestety aura by³a bardziej jesienna ni¿ zimowa, ale to nie przeszkodzi³o w k±pieli, po której wielu z nas uda³o siê na zabawy, bale i domówki.
1-go stycznia 2016, 11- sto osobowa grupa uda³a siê na IV ¦wiatowy Festiwal Morsowania w Ko³obrzegu organizowany przez Ko³obrzeski Klub Morsa. Ko³obrzeg przywita³ nas mgli¶cie i bardzo mro¼nie. Dla Gosi, Reginy i Marka by³a to pierwsza zimowa k±piel w morzu przy tak mro¼nej pogodzie. Temperatura w festiwalowym mie¶cie oscylowa³a oko³o minus 14 stopni, a bardzo silny wiatr potêgowa³ uczycie zimna. Nad morzem unosi³a siê mgie³ka paruj±cej wody. Po pierwszej k±pieli w Ba³tyku przysz³a kolej na Nordic Walking i jak co roku nasi instruktorzy Nordic Walking Artur i Wojtek poprowadzili zajêcie pod has³em Polskie Morsy chodz± prawid³owo. W takcie zajêæ oceniana by³a przede wszystkich poprawna technika. Z grupy blisko 50 osób przez jury sk³adaj±cego siê z przedstawiciela organizatora , publiczno¶ci oraz prowadz±cych zajêcia wy³oniona zosta³a najlepiej chodz±ca Foczka i Mors. W sobotni wieczór ca³a grupa uda³a siê na Bal przygotowany w hali Milenium.
Klub nasz zosta³ nagrodzony Bursztynowym Morsem za wk³ad i pomoc w organizacji dotychczasowych festiwali .

Zapraszamy do zapoznania siê z sylwestrow± fotorelacj±¯yczenia ¦wi±teczne
Niech czas ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia bêdzie pe³en wytchnienia i zatrzymania od codziennego pêdu, chwil± zadumy, nabrania dystansu do tego,
co wokó³, rodzinnej atmosfery przy ¶wi±tecznym stole, rado¶ci i mi³o¶ci. 31 grudnia jak co roku o 16:00 zapraszamy na sylwestrow± k±piel,
a wieczorem ¿yczymy szampañskiej zabawy w zimowej atmosferze oraz samych szczê¶liwych dni w nadchodz±cym 2016 roku.

Szanowni Zawodnicy/Morsy

Bardzo przepraszamy wszystkich za zamieszanie dotycz±ce organizacji I- go Lublinieckiego Morsmagedonu, który mia³ siê odbyæ w styczniu 2016. Z uwagi na remont obiektu na terenie , którego mia³y mia³a mieæ miejsce rywalizacja jeste¶my zmuszeni odwo³aæ zawody. Najbli¿sza mo¿liwa data to grudzieñ 2016 lub styczeñ 2017.

Szósty rok zimowych k±pieli

Ju¿ w najbli¿sz± niedzielê 25 pa¼dziernika Lubliniecki Klub Morsa rozpocznie 6 rok zimowych k±pieli.
Zapraszamy wszystkich chêtnych o godzinie 11:00 na pomost przy Kanale Grunwaldzkim. Nasze k±piele bêd± trwa³y do koñca marca w ka¿d± niedzielê. Dodatkowa kapiel jak co roku odbêdzie siê w Sylwestra o godzinie 16:00. W tym roku planujmy równie¿ jako pierwsi w Polsce rozegraæ zawody I Lubliniecki Morsmagedon dla Morsów i Foczek, którzy morsuj±, biegaj± lub uprawiaj± Nordic Walking. Zawody rozegrane zostan± 23 stycznia 2016 roku. Formu³a zawodów to bieg i marsz z kijami na dystansie 3-5 kilometrów w stroju morsa.. na ostatnich metrach przed met± do zliczenia bêdzie dla jednych "przeszkoda" a dla lubi±cych zimn± k±piel basen z wod±.
Serdecznie zapraszamy bo istnieje wiele przes³anek, ¿e zimowe k±piele dobrze wp³ywaj± na nasze zdrowie.


Nordic Walking - podsumowanie

Ponad 5000 kilometrów pokonanych samochodami, ponad 500 kilometrów pokonanych na trasach na dystansach 5, 10, i 21 kilometrów, mnóstwo nowych znajomo¶ci, kontaktów , do¶wiadczeñ zebranych jako zawodnicy, odwiedzone miasta Kolbuszowa, Polanica Zdrój, Osielsko, Hajnówka, Elbl±g i fina³ w Gdañsku oraz wyjazd na Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski w Lubinie zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking.

Dru¿yna Nordic Walking Lubliniec reprezentowana przez 12 zawodników wystartowa³a we wszystkich tegorocznych zawodach z cyklu Pucharu Polski oraz Pucharu Europy, który by³ rozgrywany w Kolbuszowej i Elbl±gu. Zawody organizowane by³y przez Polsk± Federacjê Nordic Walking. Starty rozpoczêli¶my w Kolbuszowej 6 czerwca, a zakoñczyli¶my 3 pa¼dziernika 2015. W porównaniu z rokiem 2014 gdy startowa³o tylko dwóch zawodników Artur i Wojtek w tym roku zanotowali¶my du¿y skok je¿eli chodzi o ilo¶æ zawodników. Nasi zawodnicy zajmowali miejsca na pudle oraz regularnie meldowali siê w pierwszych dziesi±tkach w swoich kategoriach wiekowych. Jakub Marcinkowski w kategorii Junior zaj±³ miejsce 4 zdobywaj±c 215 punktów, Joachim Brewka tak¿e zaj±³ 4 miejsce w M-50 -255 punktów, Micha³ Gruszka zdobywaj±c 188 punktów w najsilniej obsadzonej kategorii wiekowej M-40 wywalczy³ szóste miejsce. W pierwszej 10-tce miejsc wywalczy³ tak¿e Micha³ Junior Gruszka.

Najlepsze miejsce, potwierdzaj±c swoj± bardzo dobr± formê zaj±³ Artur Bi³ek wygrywaj±c dystans 10 kilometrów jednocze¶nie zdobywaj±c Mistrzostwo Polski i Puchar Polski 2015- Polskiej Federacji Nordic Walking. Wygra³ wszystkie swoje starty gromadz±c 600 punktów.

Wystêp na Miêdzynarodowych Mistrzostwach Polski organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking tak¿e nale¿a³y do bardzo udanych. Najlepszy wystêp po raz drugi w tym roku zaliczy³ Artur Bi³ek zdobywaj±c Mistrzostwo Polski i wspólnie z Joachim Brewka i Micha³ Gruszka dru¿ynowo zajêli drugie miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej. Micha³ Gruszka indywidulnie zaj±³ drugie miejsce w M 40, a Micha³ Junior Gruszka 3 miejsce w kat junior.


Zawody Monsun Korona ¦l±ska 20.09.2015r.


Nordic Walking coraz bardziej opanowuje ¦wiat, Europê, Polskê. Ilo¶æ organizowanych imprez z roku na rok jest coraz to wiêksza. Mo¿na by³o to zauwa¿yæ w ostatni letni weekend lata, Elbl±g, Ole¶nica, Bytom, Ko¶cielisko i Lubliniec z IV edycj± Monsun Korona ¦l±ska 4 Pory Roku - jesieñ. W Lubliñcu zjawili siê zawodnicy, którzy po zawodach w Elbl±gu pokonali blisko 600 km aby wystartowaæ w Lasach Lublinieckich. Gratulujemy determinacji i bardzo dziêkujemy wszystkim uczestnikom za przybycie. Zawodnicy przybywaj±cy na Polanê zwrócili uwagê na ustawione i oczekuj±ce na zwyciêzców, przygotowane rêcznie statuetki oraz drewniane medale. Na starcie ostatecznie zameldowa³o siê 91 uczestników i zmierzyli siê z dystansem 6 i 12 km. Jak to w Lubliñcu bywa na zawody przyjecha³ Franciszek Pogoda, którego udzia³ spowodowa³, ¿e od rana prawie do koñca trwania rywalizacji ¶wieci³o s³oñce.
Ca³a trasa wytyczona zosta³a po le¶nych duktach Lasów Lublinieckich, ale by³a inna trasa ni¿ podczas wcze¶niejszych zawodów. Nad bezpieczeñstwem uczestników czuwa³ sztab medyczny, lekarz oraz dwóch ratowników medycznych. Dodatkowo wszyscy zawodnicy zostali ubezpieczeni przez Organizatora.
Po pierwszych 6 kilometrach Panie, osoby niepe³nosprawne oraz m³odzie¿ do 18 roku ¿ycia zakoñczyli rywalizacjê a panowie wyruszyli na drug± pêtlê. Po zawodach nie mog³o zabrakn±æ pysznego poczêstunku wraz z rewelacyjn± herbat± przygotowan± przez Karczmê Koszwice. Nad pomiarem czasu czuwa³a ekipa Timekeeper Ropczyce, która kilka chwil po wkroczeniu na liniê mety ostatniego zawodnika do biura zawodów dostarczy³a wyniki. Pe³ne wynik zawodów oraz galeria dostêpna poni¿ej.
Zawody odby³y siê dziêki: Starostwu Powiatowemu Lubliniec, Nadle¶nictwu Lubliniec, oraz sponsorom. Serdecznie dziêkujê w imieniu Organizatorów oraz wszystkich uczestników.
Wyniki kategorie Open
Wyniki kategorie wiekowe
Wyniki osoby niepe³nosprawne

Zawody Korona ¦l±ska 20.09.2015
Zawody Korona ¦l±ska 20.09.2015r. cz.II


Zawody Monsun Korona ¦l±skaWitamy,
Jak widaæ na odliczaczu powy¿ej do rozpoczêcia naszych zawodów pozosta³o ....!
Zawody Monsun Korona ¦l±ska na sta³e wpisa³y siê kalendarz imprez Nordic Walking Polski Po³udniowej. Najbli¿sze zawody odbêd± siê w dniu 20 wrze¶nia 2015 roku w Lubliñcu województwo ¦l±skie. Start i meta zawodów zlokalizowane s± na polanie przy le¶niczówce przepiêknych Lasów Lublinieckich. Po³o¿enie le¶niczówki daje mo¿liwo¶æ poprowadzenia zawodów Nordic Walking bardzo wieloma trasami, które co roku s± przez Organizatorów ka¿dorazowo delikatnie zmieniane, aby uczestnicy nie ''nudzili '' siê na trasie. Tegoroczna trasa poprowadzona bêdzie czê¶ciowo po zesz³orocznej trasie, która na ca³ej swojej d³ugo¶ci przebiega duktami le¶nymi. Dystans dla osób niepe³nosprawnych, pañ, dzieci i m³odzie¿y do 18 roku ¿ycia- oko³o 5,2 km jedno okr±¿enie i dwa okr±¿enia dla panów-10,4. Na trasie dostêpne bêd± dwa punkty ¿ywieniowe na oko³o 2,5 kilometra oraz na start meta, zawody poprowadzi ''Zaj±c'', w newralgicznych punktach na trasie bêd± rozstawione osoby z obs³ugi zawodów, ca³o¶æ imprezy zabezpieczona bêdzie przez ratowników medycznych oraz lekarza. Wszyscy startuj±cy bêd± ubezpieczeni.
Nowo¶ci± w tym roku bêdzie fakt, ¿e osoby z obs³ugi zawodów dodatkowo bêd± pe³nili rolê serwisantów sprzêtu czyli w momencie uszkodzenia kijów zawodnik dochodz±c do osoby z obs³ugi zawodów bêdzie móg³ skorzystaæ z kijów, które zabezpiecza Organizator. Obs³uga zawodów na trasie bêdzie dysponowa³a kijami regulowanymi tak¿e ka¿da osoba, która bêdzie mia³a problem z kijami bêdzie mog³a z nich skorzystaæ. Na trasie bêdzie oko³o 5 do 7 osób z obs³ugi zawodów oraz dodatkowo przy punkcie ¿ywieniowym tak¿e bêdzie mo¿na dokonaæ wymiany kijów w razie uszkodzenia.
Jak co roku dla ka¿dego uczestnika przewidziany jest medal we wszystkich kategoriach za miejsca od 1 do 3 wrêczane bêd± statuetki wykonane rêcznie, a bêdzie to po³±czenie drewna, materia³u i szyszek. Nie zabraknie pysznego poczêstunku przygotowanego przez Karczmê Koszwice odbêdzie siê losowania naród w¶ród wszystkich uczestników zawodów.
Zapisy na www.chodzezkijami.pl link do rejestracji:
http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/110/monsun-korona-slaska-nordic-walking.htmlV Jurajski Puchar Nordic Walking


Maj i czerwiec miesi±ce z najwiêksz± ilo¶ci startów zawodników Nordic Walking Lubliniec. 9 maja ¶cigali¶my siê w Toszku na dystansie 8 kilometrów. I miejsce wywalczy³ Kuba Marcinkowski, a drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej zaj±³ Artur Bi³ek. Jednym z organizatorów zawodów by³ Bartek i Ma³gorzata Wo¼niak.
Start w V Jurajskim Pucharze Nordic Walking 24 maja to kolejny start podczas którego nasi zawodnicy trzykrotnie stawali na podium. Joachim Brewka I miejsce w swojej kategorii wiekowej, Artur Bi³ek I miejsce i Kuba Marcinkowski, wychodzi³ drugie miejsce na podium. By³ to pierwszy start naszej dru¿yny w Jurajskim Pucharze i ju¿ wiemy, ¿e 23 sierpnia wystartujemy w kolejnej edycji . Trasa przygotowane przez ULKS Run Podkowa Janów bieg³a po terenach Z³otego Potoku w¶ród pól i ³±k tego przepiêknego rejonu Jury Krakowsko-Czêstochowskiej. Gratulacje dla Organizatorów za przygotowanie ca³ych zawodów i profesjonalne podej¶cie. Start w zawodach mia³ równie¿ inny wymiar. Jako organizatorzy Lublinieckiego Pó³maratonu Nordic Walking postanowili¶my, ¿e dla Pañ i Panów, którzy jako pierwsi zamelduj± siê na mecie wrêczaæ co roku bêdziemy koszulkê dla zwyciêzcy, oraz pakiet startowy na kolejn± edycjê pó³maratonu. W Z³otym Potoku Agnieszka Sosnowska i Rafa³ Kozik reprezentuj±cy barwy ULKS Run Podkowa Janów otrzymali od nas koszulki i pakiety. Mariola Pasikowska reprezentuj±ca Positiv Energy oraz Bogdan Cyrus reprezentuj±cy podczas I pó³maratonu barwy Victoria Strzebiñ, równie¿ otrzymaj± pakiety i koszulkê.
W Z³otym Potoku nie zabrak³o naszych przyjació³ z nordickowych tras. Na podium stanêli Zenon Sznajder Rybnik, Piotr Niechwiejczyk Opel Active Team. Galeria z zawodów V pucharu zosta³a udostêpniona przez niezwodnego Przemka Kotasa, który wcieli³ siê w rolê fotografa, a ¿ona wraz z synem wystartowa³a w rywalizacji.
Fotorelacja autorstwa Przemka Kotas
29 maja to kolejny start w Gliwickiej Prowokacji Biegowej w Gliwicach, 6 czerwca jedziemy do Kolbuszowej na zawody z cyklu Pucharu Polski , 13 czerwca Wroc³aw Mistrzostwa Wroc³awia i Mistrzostwa Instruktorów Nordic Walking. W niedzielê 14 czerwca zawitamy do Wodzis³awia ¦laskiego.
Koszwice -20 czerwca i jak zawsze ¶wietnie zorganizowane zawody przez Start Koszwice i Karczmê Koszwice z niesamowit± Rodzin± Wrzyciel -Karina, Teodor i Mateusz oraz osoby, które co roku jako wolontariusze melduj± siê na zawodach i zawodnicy, których co roku przybywa z uwagi na niesamowity klimat panuj±cy w kamiennym krêgu na Polanie Koszwickiej. Ostatni weekend czerwca to zawody w Koszêcinie.
12.07. zawody z cyklu Monsun Korona ¦l±ska Nordic Walking - Cztery Pory Roku - Lato Wodzis³aw ¦l±ski to wyjazd inny ni¿ wszystkie, poniewa¿ nasz przygoda w startach rozpoczê³a siê w³a¶nie w Wodzis³awiu na zawodach organizowanych przez Formê Wodzis³aw. Tegoroczna edycja ma nieco inna formê bo zosta³a podzielona na pory roku i ju¿ wiemy, ¿e jesienne zawody z cyklu Korony zostan± rozegrane w dniu 20 wrze¶nia 2015 roku w Lubliñcu. Zegar powy¿ej odlicza czas do rozpoczêcia rywalizacji w Lubliñcu. Zapisy na zawody w Lubliñcu rusz± na portalu www.chodzezkijami.pl w pierwszych dniach czerwca. Serdecznie zapraszamy na zawody do Lubliñca. Na uczestników zawodów czekaj± ju¿ przygotowane trasy -dwa warianty, niezapomniane wra¿enia, dobra atmosfera zawodów, poczêstunek, medale, oraz nowo¶æ w tym roku niesamowite statuetki dla zawodników, którzy zajm± miejsca na podium i przygotowane zosta³y przez....... 100 % rêcznej roboty.Wyniki II Lublinieckiego Pó³maratonu Nordic Walking i Lublinieckiej Pi±tki Nordic Walking


Liczby dnia to 91 i 44. 91 zawodników zmierzy³o siê z dystansem 21.097 km i 44 wystartowa³o na 5 km. Obserwuj±c pogodê w sobotê nic nie wskazywa³o aby aura by³a bardziej ³askawa dla zawodników w niedzielê, ale w¶ród zawodników na dystansie pó³maratonu wyst±pi³ Franciszek Pogoda, którego udzia³ spowodowa³, ¿e od rana prawie do koñca trwania rywalizacji ¶wieci³o s³oñce i punktualnie o godzinie 11:00 w promieniach wiosennego s³oñca wystartowa³y zawodniczki i zawodnicy. Do pokonania by³y 1 pêtla o d³ugo¶ci 1 km i 4 po 5,03 km. Ca³a trasa wytyczona zosta³a po le¶nych duktach Lasów Lublinieckich. Nad bezpieczeñstwem uczestników czuwa³a sztab medyczny, lekarz oraz dwóch ratowników medycznych. Dodatkowo wszyscy zawodnicy zostali ubezpieczeni przez Organizatora. Po pierwszych 6 kilometrach ukszta³towa³a siê czo³ówka-pó³maratonu- która z ka¿dym kilometrem odskakiwa³a pozosta³ym uczestnikom. Jako pierwsza w¶ród pañ na mecie zameldowa³a siê Agnieszka Sosnowska reprezentuj±ca ULKS RUN Podkowa Janów niespe³na 4 minuty po zwyciê¿czyni na metê wkroczy³a Aneta Dmowska Gwo¼dziany , a na trzecim miejscu zameldowa³a siê Klaudia Bia³as z Orzesza. Z czo³ówki panów najszybszym na mecie okaza³ siê Rafa³ Kozik reprezentuj±cy ULKS RUN Podkowa Janów na drugim miejscu liniê mety min±³ wywalczy³ Karol Stiller reprezentant Karoolloo Kusiêta, a ostatnie miejsce na pudle wywalczy³ Bogdan Cyrus z Silesia Nordic Team /Strzebiñ
Rywalizacja na dystansie 5 kilometrów przebiega³a równie¿, pod dyktando zawodników ULKS RUN Podkowa Janów. Pierwsze i drugie miejsc zajê³y zawodniczki z Janowa Aleksandra Radosz i Angelika Pietrzyk . Ma³gorzata Paw³owska-Wo¼niak reprezentuj±ca Stowarzyszenie '' Podwójny U¶miech'' z Toszka zajê³a miejsce trzecie. Jako faworyt do wygranej na dystansie 5 kilometrów na linii startu stawi³ siê Grzegorz Dors, który pokona³ swoich rywali. Reprezentuj±cy Nordic Team Czêstochowa Daniel Wojtasiñski -miejsce drugie- doszed³ na metê przed wracaj±cym po kontuzji Mariuszem Masiarek. Zawodnicy Nordic Walking Lubliniec, równie¿ mieli powody do zadowolenia. Na najwy¿szym stopniu --w swoim debiucie na dystansie pó³maratonu -stan±³ Jakub Marcinkowski uzyskuj±c czas 3:01:26. Joachim Brewka czas 2:35:55 wywalczy³ drugie miejsce w kategorii M-50. Kategoria M-30 to bardzo mocna kategoria wiekowa w której ka¿de miejsce na podium to du¿y powód do zadowolenia dlatego trzecie miejsce Artura Bi³ka -czas 2:24:44- nale¿y uznaæ za sukces. Na dystansie 5 kilometrów mog³y startowaæ osoby niepe³nosprawne. Zawodniczka Lidia Kazuch reprezentuj±ca barwy Nordic Walking Lubliniec samotnie pokona³a dystans i zajê³a I miejsce.
Po zawodach czeka³o ognisko przy cieple którego mo¿na by³o spo¿yæ pyszny poczêstunek przygotowany przez Karczmê Koszwice wzbogacony o pomidory, sa³atê trzy rodzaje chleba i ciasto przygotowane specjalnie na zawody przez Magdalenê i Janusz Chyra, herbatkê malinow± oraz ciastka, które przyby³y z Orzesza równie¿ by³y pyszne. S³owa podziêkowania jak zwykle nale¿± siê wszystkim sponsorom oraz osobom, które zaanga¿owa³y siê w organizacjê imprezy. No to zaczynamy Marek, Jacek £. Jacek K., Tomek, £ukasz, Gerard, Justyna, Wiesia, Artur, Kuba, Agnieszka, Achim, Janek, Teodor, Karina, Mateusz W. , Kasia, Mateusz A., Dawid, Adam, Mariusz, Monika, Doktorowi Miros³awowi, ratownikom medycznym - £ukasz i Szymon, Andrzej, Jacek z Gliwic, Bartek z Toszka serdecznie dziêkujê.
Podziêkowania kierujemy w stronê Starostwa Powiatowego w Lubliñcu, które od pocz±tku wspiera nas podobnie jak Nadle¶nictwo Lubliniec. Wszystkim zawodnikom dziêkujemy za przybycie i zapraszamy ponownie do Lubliñca w dniu 20 wrze¶nia na kolejne zawody Nordic Walking. Zapraszam do zobaczenia fotorelacji z imprezy udostêpnionej przez Katarzynê i Przemka Kotas oraz wyników.

Fotorelacja autorstwa Moniki Kubo¶

Fotorelacja

Fotorelacja II

Wyniki Lublinieckiej 5-tki Nordic Walking

Wyniki - II Lublinieckiego Pó³maratonu Nordic Walking

Wyniki w kategorii open - II Lublinieckiego Pó³maratonu Nordic WalkingV urodziny Klubu Morsa 2015Zapraszamy do zapoznania siê z galeri±.III ¦wiatowy Festiwal Morsowania Ko³obrzeg 2015Zapraszamy do zapoznania siê z galeri±.Sylwester 2014/2015Zapraszamy do zapoznania siê z galeri±.Morsowanie w Norwegii


Polska Lubliniec i Norwegia Sandefjord to dwa miejsca, które dla grupy Lublinieckie Morsy sta³y siê baz± i miejscem do którego bêd± wracaæ-Norwegia.
26 listopada grupa 11 morsów z naszego miasta wyruszy³a do przepiêknej Norwegii. Po niespe³na dwóch godzinach lotu z Pyrzowic wyl±dowali¶my na lotnisku Torp Sandefjord . Autobusem i kolejk± dojechali¶my do stacji Sandefjord. Po krótkim zwiedzeniu miasteczka udali¶my siê dalsz± drogê maszeruj±c do miejsca gdzie rozbili¶my obóz w jednym z norweskich fjordów. Po pokonaniu dystansu 11 kilometrów w kierunku Fruvika Sandefjord d¼wigaj±c plecaki z prowiantem, ¶piwory oraz namioty. Tak namioty bo w nich spêdzili¶my noc. Po przybyciu do fjordu -by³a godzina 14:00- rozbili¶my namioty, w pobliskim lesie zebrali¶my drewno na ognisko aby wystarczy³o go prawie na 10 godzin pobytu. Obozowisko rozbite i mo¿na udaæ siê na k±piel - bo po ca³ym dniu nale¿y siê umyæ-w Morzu Pó³nocnym, w której uczestniczy³a ca³a grupa. Po k±pieli nadesz³a pora na kolacjê przygotowan± przy ognisku a szefowie kuchni serwowali kie³basê z ogniska wysma¿on±, zarumienion± , oraz w otoczce czerni, by³a herbata, kawa, ziemniaczki i wiele innych specja³ów. Szybko uda³o siê ugotowaæ wodê potrzebn± do przygotowania ciep³ych napojów poprzez udoskonalania sposobów jej grzania. Osoby odpowiedzialne za utrzymanie ogniska spisa³y siê bardzo dobrze bo ju¿ o godzinie 23:00 nast±pi³a pobudka przygotowali¶my oczywi¶cie kie³baski zwinêli¶my nasze mand¿ury i jak Szerpowie -nazwa pochodzi od nazwy plemienia Szerpów ¿yj±cego w Himalajach, spo¶ród którego rekrutowano pomocników przy wyprawach w Himalaje. Z czasem zaczêto okre¶laæ wszystkich pomocników tym mianem- ruszyli¶my w drogê powrotn± do Sandefjord. Nocne zwiedzanie miasteczka z wizyt± w lokalnym pubie w którym spêdzili¶my oko³o dwóch godzin i po wyj¶ciu przemarsz na stacjê kolejki, która jak siê okaza³o jest zamkniêta i konieczne okaza³o siê czekanie na poci±g na ³onie natury.
Po niespe³na 27 godzinach od startu w czwartek 27 listopada byli¶my ponownie w Pyrzowicach. Mimo wielu.... kto by³ ten wie wypad nale¿y uznaæ za bardzo udany a potwierdzeniem tego niech bêdzie fakt, ¿e w przysz³ym roku organizujemy kolejny wypad.
W Norwegii byli Maciek, Adam, Micha³, Marcin W., Marcin C., Gerard, Artur, £ukasz, Mirek, S³awek i Wojtek.
Zapraszamy do zapoznania siê z galeri±.1-szy Lubliniecki Pó³maraton Nordic Walking


16, 17 maja oraz poranek 18-go nie zapowiada³y nic szczególnego w poprawie pogody, a jednak aura postanowi³a sp³ataæ psikusa i dla wszystkich uczestników zawodów I Lubliniecki Pó³maraton Nordic Walking o godzinie 11:00 za¶wieci³o s³oñce. Na starcie pó³maratonu stanê³o 50 zawodników, którzy mieli do pokonania 3 rundy w lublinieckich lasach. Najszybszy zawodnik pokona³ dystans w czasie 2:18'06 reprezentuj±cy klub Victoria Strzebiñ, drugi zawodnik, który zameldowa³ siê na mecie to Pawe³ Mencewicz z czasem 2:18'23 a reprezentuj±cy barwy Nordic Walking Lubliniec Artur Bi³ek z czasem 2:22'22 zaj±³ 3 miejsce. Najszybsza zawodniczka uzyska³a czas 2:30'59- Mariola Pasikowska z klubu Positiv Energy, drugie miejsce zajê³a Klaudia Bia³as-2:33'10, trzeci± kobiet± na mecie by³a Katrzyna Grygiel z czasem 2:36'47 W zawodach wystartowa³o 19 zawodniczek oraz 31 zawodników. Barwy Nordic Walking Lubliniec reprezentowa³ wspomniany Artur i Micha³ Gruszka oraz jeden zawodnik z powiatu lublinieckiego Bogdan Cyrus z miejscowo¶ci Strzebiñ.
Rozgrzewkê dla zawodników poprowadzi³ Aleksander Wilanowski, który zosta³ zaproszony na zawody przez organizatora i zaprezentowa³ swoj± ksi±¿kê pt. ''Nordic Walking dla ka¿dego'' czyli dobra kondycja na wyci±gniêcie rêki a mo¿e kija. Organizatorem zawodów by³o Starostwo Powiatowe w Lubliñcu, Lasy Pañstwowe, Nordic Walking Lubliniec oraz Start Koszwice . Oczywi¶cie jak po ka¿dych zawodach s³owa podziêkowania nale¿± siê wszystkim sponsorom nagród dla uczestników zawodów oraz wolontariuszom bez których bezpieczne przeprowadzenie zawodów by³oby niemo¿liwe. Zawodnikom dziêkujemy za udzia³ i zapraszamy do Lubliñca 14 wrze¶nia na III edycjê zawodów Korona ¦l±ska oraz za rok na kolejny pó³maraton. Patronat medialny na zawodami objê³o Radio Katowice na którego falach w pi±tek 23 maja w bloku Porusz±cy Program o godzinie 12:30 bêdzie mo¿na pos³uchaæ krótkiej relacji z zawodów oraz najlepszy portal spo³eczno¶ciowy skupiaj±cy Nordic Walkerów www.chodzezkijami.pl
Zapraszamy do zapoznania siê z wynikami oraz fotorelacj±.Zapraszamy na wywiad z Wojtkiem Marcinkowskim w Polskim Radiu KatowiceZapraszamy w pi±tek 7 marca na wywiad z Wojtkiem Marcinkowskim, który zostanie wyemitowany na antenie Radia Katowice w Poruszaj±cy Program oko³o godziny 12:15 do 12:30.XI Miêdzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie


Zapraszamy do zapoznanie siê z galeri± XI Miêdzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie.

¦wiatowy Festiwal Morsowania Ko³obrzeg 2014

W dniach od 2 do 6 stycznia 2014 dwóch przedstawicieli Lublinieckiego Klubu Morsa uczestniczy³o w II ¦wiatowym Festiwalu Morsowania w Ko³obrzegu -impreza przygotowana przez Ko³obrzeski Klub Morsa. Wraz z nami do Ko³obrzegu uda³ siê £ukasz z Opolskich Morsów. Organizatorzy jak mo¿na by³o siê domy¶liæ przygotowali bardzo wiele atrakcji dla uczestników festiwalu. Jednym z punktów programu by³a ulubiona dyscyplina Lublinieckich Morsów, czyli Nordic Walking. Przygotowali¶my krótk± prezentacjê multimedialn± oraz szkolenie praktyczne na przepiêknej ko³obrzeskiej pla¿y, na które przyby³o oko³o 50 osób. Wiele osób po raz pierwszy mia³o styczno¶æ z Nordic Walking. Specjalnie dla uczestników festiwalu mo¿na by³o za symboliczn± z³otówkê zwiedziæ Muzeum Orê¿a Polskiego, Ko³obrzeski Skansenu Morski - Port Rybacki, wernisa¿ w oddziale Muzeum dotycz±cy pistoletu maszynowego MORS ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, model opatentowano w 1938r "MORS" (³ac. ¶mieræ) Z dyscyplin sportowych bardzo ciekawie zapowiada³ siê bieg Icemana, który polega³ na pokonaniu 5 kilometrów po pla¿y w stroju p³ywackim, czyli tylko w k±pielówkach. Start zaliczy³ Artur, który z uwagi na kontuzjê bieg ukoñczy³ na 5 miejscu. Tradycj± jest Bal Morsów, w którym udzia³ wziê³o prawie 900 osób. W trakcie balu kluby prezentowa³y swoje wystêpy a hitem by³ wystêp morsów z W³oc³awka. teledysk o tym, co Polki i tak dalej maj± najlepsze. Dla nas najlepszym pokazem by³ wystêp Anety w Kamiennym szañcu, która zaprezentowa³a swój Aneta Fire Show.Go¶ciem specjalnym Festiwalu by³ Wim Hoff pochodz±cy z Holandii robi rzeczy, które przeciêtnemu cz³owiekowi mog± siê przy¶niæ, jako koszmar. Wim Hoff o pseudonimie "Iceman" ¶wietnie czuje siê w warunkach, które zwyk³ego cz³owieka zabi³yby w przeci±gu kilku chwil, to cz³owiek, który pobi³ najwiêcej ¶wiatowych rekordów Guinnessa w dziedzinie wytrzyma³o¶ci na zimno. W jego obecno¶ci i przy wspó³udziale w niedzielê 5 stycznia punktualnie o godzinie 13: 00 mia³o miejsce bicie rekordu Guinnessa w morsowaniu. Z wstêpnych obliczeñ wynika³o, ¿e dotychczasowy rekord Guinnessa zosta³ pobity-na ko³obrzeskiej pla¿y do wody wesz³o oko³o 1400 osób.Zapraszamy do galerii zdjêæ. Autork± zdjêæ jest Dominika Anna Sawicka. Bardzo dziêkujemy za udostêpnienie fotek.

Morsowanie na plus rozpoczêcie sezonu 2013/2014Szanowni Pañstwo po kilku latach morsowania- czê¶ciej k±piê siê w okresie zimy ni¿ latem, po spotkaniu wielu osób korzystaj±cych z zimowych k±pieli a przede wszystkim spotykaj±c siê co tydzieñ z grup± Lublinieckich Morsów stwierdzam, ¿e zimowe k±piele maj± bardzo dobry wp³yw na nasz uk³ad odporno¶ciowy. S³ysz±c w mediach informacje na temat tego jak w czasie zimy pozbyæ siê jednej dolegliwo¶ci co zrobiæ gdy nie mo¿emy sapaæ to po prostu chce mi siê ¶miaæ, poniewa¿ na wszystkie dolegliwo¶ci polecane s± specyfiki a ka¿dy reklamowany jest lepszy od drugiego. To s± mity?!...bo co mo¿e byæ lepszego ''co¶'' na sen czy mo¿e godzinny spacer w gronie rodziny, znajomych czy entuzjastów Nordic Walking. Zamiast czego¶ na przeziêbienie mo¿e spróbowaæ w domu nawet hartowaæ siê poprzez branie zimnych prysznicy bezpo¶rednio po ciep³ej k±pieli. Po takim etapie mo¿na spróbowaæ -je¿eli mamy takie mo¿liwo¶ci-wyj¶æ na ¶nieg i po³o¿yæ siê w nim na kilka sekund i wróciæ do ciep³ego pomieszczenia ubraæ siê na mokre cia³o i poczekaæ a¿ szlafrok lub koszulka poch³onie wodê z naszej skóry po czym ubraæ siê i doprowadziæ cia³o do ''kochanego'' 36,6 ?C. Powy¿sze zabiegi mog± byæ du¿ymi krokami do tego aby zostaæ morsem- tak± drogê wybra³o oko³o 80% obecnych Cz³onków naszego Lublinieckiego Klubu Morsa.
Pocz±tki morsowania i pierwsze metody leczenia zimn± wod± stosowa³ Ksi±dz Sebastian Kneipp, ¿yj±cy w latach 1821-1897, który rozpocz±³ eksperymenty z wodnymi kuracjami zmieniaj±c temperaturê wody, czas i formê zabiegów. Testy doprowadzi³y w koñcu do opracowania naturalnych metod leczenia wielu schorzeñ. Ksi±dz spisa³ je wydaj±c w 1886 roku ksi±¿kê pt. "Moje leczenie wod±" (niem. "Meine Wasserkur"). Ksi±¿ka zosta³a przet³umaczona na wiele jêzyków ¶wiata, w tym na polski. Kneipp zdrowym zaleca³ hartowanie cia³a przez chodzenie boso po mokrej trawie, po mokrych kamieniach, po ¶wie¿ym ¶niegu, w zimnej wodzie. Chorym za¶ aplikowa³ m.in. k±piele, polewanie kolan, ok³ady, omywania i picie wody.
"Kto chce siê pozbyæ kataru prêdko i ³atwo, niechaj siê po³o¿y do ³ó¿ka, i niech omywa co godzinê piersi i brzuch, plecy za¶ niechaj mu omyje silnie kto¶ drugi. 3 - 4 takich omywañ przez noc 1 ulecz± z kataru ¶wie¿o nabytego." Trzeba tu zaznaczyæ, ¿e omywanie ma byæ dokonywane zimn± wod± i nie d³u¿ej jak dwie minuty. Okre¶lenie "silnie" oznacza szybko. Nie nale¿y zabiegu wykonywaæ przy dreszczach, nie nale¿y te¿ nacieraæ ani osuszaæ. Ka¿dy zabieg wykonywany mia³ byæ z umiarem, delikatnie i równomiernie.
Dlatego polecam k±piel najpierw zdrowym zim± i zarêczam, ¿e w³a¶nie takie k±piele wzmacniaj± i utrzymuj± zdrowie, czyszcz± skórê, podniecaj± jej czynno¶ci, orze¼wiaj±, o¿ywiaj± ca³y organizm. Zim± nie nale¿y braæ wiêcej k±pieli ni¿ 2 tygodniowo. Wszystko co robimy w ¿yciu powinni¶my robiæ rozs±dnie i nie przekraczaæ pewnych norm zwi±zanych z zimowymi k±pielami . Jak rozpocz±æ morsowanie-zimne k±piele ano bardzo prosto tak jak pisa³ Sebastian Kneipp: " Kto bierze k±piel ca³kowit±, niechaj siê szybko rozbierze i wejdzie do obok stoj±cej wanny na 1 minutê,... zanurza siê a¿ do szyi na jedno okamgnienie, wystêpuje z wody i nie osuszaj±c siê, ubiera z mo¿liwym po¶piechem ."
Kneipp uwa¿any jest za jednego z twórców idei medycyny naturalnej i naturalnego stylu ¿ycia. £±czy³ hydroterapiê, higienê i pielêgnacjê cia³a, zio³olecznictwo, æwiczenia fizyczne i zdrow± dietê. Wierzy³, ¿e zdrowy umys³ to podstawa zdrowego cia³a. Efektem zimnych k±pieli- jest to, ¿e mog± oni -morsy zimowi p³ywacy przebywaæ w zimnym ¶rodowisku o wiele d³u¿ej, bez ujemnych skutków dla organizmu, np. os³abienie przewodzenia impulsów nerwowych i wyst±pienia dreszczy (razem z upo¶ledzon± koordynacj± ruchow±). Innymi s³owy, posiadaj± wiêcej ciep³a w swoich cia³ach i razem z innymi przyk³adami jak np. oddalenie wyst±pienia dreszczy adaptacji organizmu do zimna i osi±gaj± krytyczn± dla zdrowia i ¿ycia temperaturê o wiele pó¼niej ni¿ ludzie nieprzystosowani do przebywania w zimnym ¶rodowisku. Podsumowuj±c, k±piele w zimnej wodzie s± po prostu kolejnym treningiem (stresorem) dla organizmu, który powoduje przystosowanie siê go do funkcjonowania w ekstremalnym ¶rodowisku. Przeprowadzono badania na grupie morsów i wyniki tych badañ potwierdzaj±, ¿e morsowanie to naturalny, dostêpny w ka¿dy miejscu i najtañszy ¶rodek aby pokochaæ zimê, a wszystkie dolegliwo¶ci- choroby nie bêd± nas dotyczy³y lub ich objawy bêd± du¿o l¿ejsze.
W zwi±zku z powy¿szym zapraszam w dniu 27 pa¼dziernika br. o godzinie 11:00 do Parku Grunwaldzkiego pomost na kanale gdzie odbêdzie siê pierwsza k±piel sezonu 2013/2014. Spotkania bêd± siê odbywa³y w ka¿d± niedzielê o godzinie 11:00 oraz w dniu 31 grudnia 2013 o godzinie 16:00 na corocznej sylwestrowej k±pieli. W 2014 roku jedynie bêdziemy morsowaæ w sobotê 25 stycznia o godzinie 14:00 a po morsowaniu odbêdzie siê urodzinowe ognisko na polanie przy Le¶niczówce. ¦rodowisko -ilo¶æ entuzjastów zimowych k±pieli jest coraz wiêksza potwierdzeniem tego jest coraz wiêksza ilo¶æ imprez zwi±zanych z morsowaniem . W Ko³obrzegu odbywa siê w ¦wiatowy Festiwal Morsowania oraz Mielno z coroczn± imprez± Miêdzynarodowy Zlot Morsów.I Edycja Korony ¦l±ska NW LubliniecW dniu 15 wrze¶nia, Lublinieckie Morsy, Nordic Walking Lubliniec, Starostwo Powiatowe Lubliniec, Klub "Forma" Wodzis³aw ¦laski oraz Klub Start Koszwice zorganizowa³y I Edycjê zawodów Nordic Walking Lubliniec, frekwencja na zawodach mile zaskoczy³a organizatorów, udzia³ w nich wzie³o 108 uczestników, co jest dotychczasowym rekordem Korony ¦l±ska. Obszerniejsza relacja z zawodów zostanie zamieszczona w pó¼niejszym terminie. Zapraszamy do zapoznania sie z galeri± autorstwa, wspó³organizatorów zawodów.

Lublinieckie morsy aktywne ca³y rokkorona korona korona

Od wrze¶nia 2012 roku do 25 sierpnia br 3 osobowa dru¿yna Lublinieckich Morsów startowa³a w zawodach Nordic Walking o nazwie Korona ¦l±ska edycja 2012/2013 organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Wodzis³awiu ¦l±skim, Formê Wodzis³aw ¦l±ski oraz przez Izbê Gospodarcz±.
Zawody obejmowa³y cykl 9 startów w ró¿nych miastach województwa ¶l±skiego jak Wodzis³aw ¦l±ski, Krostoszowice, Pszów, Palowice, Jejkowice. Zawody rozgrywane by³y na dystansach 5, 7 i 10 kilometrów. W dniu 25 sierpnia br odby³a siê ostatni edycja w trakcie, której rozstrzygniêto ostatecznie roczn± rywalizacjê. II miejsce w klasyfikacji generalnej w kategorii M-17 zaj±³ zesz³oroczny Mistrz Polski w Nordic Walking ze Z³otoryi Jakub Marcinknowski 13 lat. Artur Bi³ek w kategorii M-30 zaj±³ równie¿ II miejsce w klasyfikacji generalnej. Trzeci zawodnik to Wojciech Marcinkowski, który w zawodach zaj±³ 4 miejsce w generalce.
Zmagania pierwszej edycji dobieg³y koñca, ale to nie koniec, poniewa¿ ju¿ 15 wrze¶nia 2013 w Lubliñcu startuje edycja 2013/2014 Korony ¦l±ska. Organizatorem zawodów jest: Starostwo Powiatowe Lubliniec, Nadle¶nictwo Lubliniec, Start Koszwice , Lublinieckie Morsy, Nordic Walking Lubliniec oraz Forma Wodzis³aw.

  • Zapisy na stronie www.chodzezkijami.pl oraz w dniu zawodów-biuro zawodów czynne bêdzie od godziny 9.00 do 10.30
  • Godzina 11.00 start do marszu na dystansie 10 km. Po przebyciu 5 km mo¿na ukoñczyæ chód.
  • 30 minut po przybyciu ostatniego zawodnika odbêdzie siê dekoracja zwyciêzców i losowanie nagród.
Klasyfikacja

  • Kategorie wiekowe -   K-20 ( do 29 lat ), K-30 ( 30 - 39 lat ), K-40 ( 40 - 49 lat ), K-50 ( 50 - 59 lat ), K-60 ( powy¿ej 60 lat ).
  • Kategorie wiekowe -   M-20 ( do 29 lat ), M-30 ( 30 - 39 lat ), M-40 ( 40 - 49 lat ), M-50 ( 50 - 59 lat ), M-60 ( powy¿ej 60 lat ).
  • Kategoria rodzinna open.
  • Kategoria niepe³nosprawnych kobiet i mê¿czyzn
Nagrody

Miejsca 1 - 3 w ka¿dej kategorii otrzymaj± puchar.
Wszyscy zawodnicy otrzymaj± medal, ciep³y posi³ek oraz bior± udzia³ w losowaniu nagród.

Trasa jest ju¿ znana i wytyczona w przepiêknych Lasach Lublinieckich -gdzie na codzieñ mo¿na spotkaæ wielu entuzjastów Nordic Walking , biegaczy i rowerzystów, którzy w naszej okolicy maj± 100 km tras rowerowych- i biegnie w 90 % po pierwszej w naszym mie¶cie wytyczonej przez Nadle¶nictwo Lubliniec trasie Nordic Walking. Charakterystyka trasy: naturalne pod³o¿e-dukty le¶ne z wy³±czeniem jednego odcinka oko³o 300 do 400 metrów gdzie nawierzchnia to bardzo dobny grys w wielu miejscach przero¶niêty trw± i mchem-jak na 5/10 kilometrow± trasê to niewiele, trasa p³aska z dwoma lekkim podej¶ciami. Start i meta na planie przy Le¶niczówce.


Nordic Walking - I Edycja Korony ¦l±skaKorona ¦l±ska_NordicNowe miejsce spotkañ zajêæ Nordic WalkingUlega zmianie miejsce spotkañ zajêæ Nordic Walking od 7 maja spotykamy siê przy le¶niczówce za obwodnic±.Spotkania we wtorki i czwartki godzina 19:00, soboty godzina 15:00, niedziele godzina 10:00. Powy¿sza zmiana podyktowana jest
tym aby¶cie mogli pañstwo poznaæ inne miejsca naszych piêknych lasów.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY.


CERTYFIKAT LEKI Nordic Walking Instructor-PL

Nordic Walking Nordic Walking
Bardzo nam mi³o poinformowaæ, ¿e od dnia 18.03 br Wojtek posiada CERTYFIKAT LEKI Nordic Walking Instructor-PL.
Od dnia 14.04 br. do tego elitarnego grona do³±czy³ tak¿e Artur.

Korzystaj±c z okazji zapraszamy na zaplanowane wiosenne promocje a w maju kolejna akcja promocyjna Nordic Walking skierowana do dzieci i m³odzie¿y.


Mielno 2013r. - Podziêkowanie

Podziêkowanie

Æwiczenia ze Stra¿± Po¿arn±


13 lutego 2013 roku na Kanale Grunwaldzkim odby³y siê æwiczenia z ratowania ton±cego po za³amaniu siê pokrywy lodowej na akwenie wodnym. Przeprowadza³a je Komenda Powiatowa PSP Lubliniec wspólnie z Lublinieckim Klubem Morsa, Domem Kultury oraz Urzêdem Miasta Lubliniec.

Ich celem by³o doskonalenie dzia³añ w zakresie ratownictwa lodowego, propagowanie (zw³aszcza w¶ród dzieci i m³odzie¿y) w³a¶ciwych reakcji w sytuacji bycia ¶wiadkiem za³amania siê pod kim¶ lodu oraz pokaz sprzêtu stosowanego przy tego typu akcjach, metod postêpowania i udzielania pomocy przedmedycznej.

W roli ofiar nieszczê¶liwych wypadków wyst±pi³ Marcin i Wojtek :)  Link do Galerii.¦wiêto Morsów - Mielno 2013


Od 7 do 10 lutego w Mielnie odbywa³ siê X Miêdzynarodowy Zlot Morsów. Po raz trzeci byli¶my na nim i my.  Link do Galerii.

W tym roku ta niewielka nadmorska miejscowo¶æ go¶ci³a rekordow± ilo¶æ morsów i foczek: 1725 osób ze 151 miejsc w Europie! Pojawili siê te¿ amatorzy zimnych k±pieli z Danii, Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Na zlot przyby³o 80 klubów i 198 uczestników indywidualnych. Najstarszy Mors mia³ 82 lata a najm³odszy... 3 miesi±ce :)

Oprócz morskich k±pieli uczestnicy mogli skorzystaæ w k±pieli w baliach i z sauny, zrobiæ sobie zdjêcie... termowizyjne, wzi±æ udzia³ w sympozjum pt.: "Jak morsowaæ, ¿eby nie chorowaæ?" lub potrenowaæ Nordic Walking z dwoma naszymi Morsami, Wojtkiem i Arturem. Wieczorami odbywa³y siê imprezy integracyjne a w sobotê Urodzinowy Bal Morsów.

URODZINY, czyli trzy po trzy


Trzy ¶wieczki zap³onê³y na urodzinowym torcie, który w rzeczywisto¶ci by³ (pysznym!) ciastem, upieczonym przez Kasiê - dzieln± ¿onê i matkê trzech lublinieckich Morsów :)

26 stycznia 2013 roku ju¿ po raz trzeci JUBILEUSZOWO najpierw zanurzyli¶my siê w zimnych odmêtach a potem grzali¶my siê i bawili¶my przy ognisku. My, Morsy oraz "morsuj±cy inaczej", czyli nasze rodziny i zaprzyja¼nieni chodziarze Nordic Walking.

Ci, co nie wierz±, mogê to zobaczyæ  tutaj.


Orkiestra zagra³a...


...a Lublinieckie Morsy razem z ni±!

Pierwszy raz w historii Lublinieckiego Klubu Morsa wziêli¶my udzia³ w Wielkim Finale WO¦P, robi±c to, co jako Morsy potrafimy najlepiej, czyli... morsowali¶my :) Pogoda nam sprzyja³a, bo by³o i mro¼nie, i ¶nie¿nie.
By³a to nasza najd³u¿sza zimna k±piel, bo trwa³a a¿ cztery godziny! Od godziny 16-tej do 19-tej kolejne osoby zmienia³y kolegów w niewielkim basenie przed Domem Kultury.
Na koniec wrzucili¶my do puszki jednego z wolontariuszy "pieni±¿ek", na który z³o¿y³y siê wszystkie Morsy a fotorelacjê z tego wszystkiego mo¿na zobaczyæ  tutaj.

Morsy w Orkiestrze


Rok 2012 przeszed³ do historii, po¿egnany przez 24 Lublinieckich Morsów p³ci obojga oraz ich licznie zgromadzonych (jak zwykle, bezpiecznie na brzegu) Sympatyków. Fotorelacjê mo¿na obejrzeæ tutaj

Tymczasem przed nami kolejna mi³a impreza - granie w Wielkiej Orkiestrze ¦wi±tecznej Pomocy.

13 stycznia 2013 roku bêdziemy "na te okoliczno¶æ" zanurzaæ siê w basenie,
udostêpnionym przez Stra¿ Po¿arn± a ustawionym przed Miejskim Domem Kultury w Lubliñcu. Jeszcze nie wiemy, jak du¿y bêdzie i ilu z nas siê w nim zmie¶ci, ale nie mamy w±tpliwo¶ci, ¿e bêdzie - jak zwykle! - weso³o :) Wej¶æ bêdzie kilka, pierwsze o godzinie 16. Miejmy nadziejê, ¿e bêdzie... zimno :)


Koñczy siê 2012 rok...


Jak na Morsy przysta³o, zamierzamy po¿egnaæ go ch³odno a nawet wrêcz LODOWATO na Kanale Grunwaldzkim na wspólnym Sylwestrze - niebanalnie, bo ju¿ o godzinie 16-tej :) Z tymi, którzy zamierzaj± siê zanurzyæ i tymi, którzy bezpiecznie (i na sucho) zamierzaj± nam kibicowaæ na brzegu :)

To ju¿ IV sezon naszych zimowych k±pieli... I choæ od jego rozpoczêcia minê³y zaledwie dwa miesi±ce, nasza weso³a gromadka liczy ju¿ blisko 40 osób! Strach pomy¶leæ, co bêdzie siê dzia³o dalej... ;)

Niestety, równo¶æ miêdzy p³ci± piêkn± a... piêkniejsz± wci±¿ jeszcze nie zosta³a osi±gniêta ;) i ilo¶ciowo zdecydowanie przewa¿aj± panowie (29). Jednak panie (6) powoli i sukcesywnie powiêkszaj± szeregi Klubu, tym samym zwiêkszaj±c ciasnotê w damskiej szatni :)

BARDZO nas cieszy, ¿e w tym sezonie jest w¶ród nas a¿ czworo zdecydowanie niepe³noletnich Morsi±tek: dwóch ch³opców (12 lat) i dwie dziewczynki (8 i 9 lat).

Nowo¶ci± jest te¿ Morsowanie Noc± a dok³adniej: po zmroku, w ¶rody o 19-tej.Rozpoczêcie sezonu 2012/2013


Jedn± z pór roku jest zima... przez wiêkszo¶æ jej dni powinien przewa¿aæ kolor bia³y, ale wiemy o tym, ¿e czêsto bywa inaczej. Dzieci i Morsy uwielbiaj± tê porê roku ze wzglêdu na puszysty ¶nieg spadaj±cy wtedy z nieba oraz mróz, który ¶cina wodê... na Kanale Grunwaldzkim. Krajobraz zimy tak naprawdê jest prawie taki sam wszêdzie le¿y warstwa bia³ego, lekkiego ¶niegu, czasami mokrego - a tak by³o dzisiaj - wszelkie wody zamarzniête a nawet morza i My Lublinieckie Morsy u¶miechniête przed pierwsz± k±piel± i jeszcze bardzie po niej i tak te¿ by³o w dniu dzisiejszym o godzinie 11:00 po rozpoczêciu sezonu zimowych k±pieli na lublinieckim morsowisku . Rok temu temperatura powietrza by³a prawie letnia by³o chyba 18 stopni i ¶wieci³o s³oñce, a dzisiaj temperatura powietrza wynosi³a 3 o C temperatura wody 6 o C .
W porównaniu z zesz³ym sezonem dosz³o do pewnych zmian zwi±zanych z dzia³alno¶ci± naszego klubu. Powo³ana zosta³a Rada Klubu, która ustali³a regulamin klubu z którego wynika co robimy i jak, zasady przyjmowania nowych Cz³onków, ustalono dodatkowy dzieñ zimowych k±pieli na ka¿d± ¶rodê o godzinie 19:00.
Tradycyjnie serdecznie zapraszamy wszystkich zesz³orocznych morsów, jak równie¿ nowe osoby (morsy) - dzisiaj ju¿ dwie takie osoby by³y Piotrek i Maciek- w ka¿d± niedzielê o godzinie 11:00 i ¶rodê o 19:00 na zimow± k±piel - hartowanie organizmu to dobry sposób na koniec problemów z przeziêbieniem, ciekn±cym nosem i innymi dolegliwo¶ciami wystêpuj±cymi w okresie jesieni i zimy.
Tê porê roku na prawdê mo¿na polubiæ.
Zapraszamy do zapoznania siê z   Regulaminem.Rozpoczêcie sezonu 2012/2013


Witam!
W dniu 28 pa¼dziernika niedziela o godzinie 11:00 otwieramy kolejny sezon morsowania.
Najwa¿niejsze zmiany na sezon 2012/2013 to:
- ustalenie Regulaminu i Rady Klubu Morsów
- nowy dodatkowy dzieñ morsowania ka¿da ¶roda godzina 19:00
- uaktualniony kalendarz imprez na 2012/2013 rokLublinieckie Morsy na mistrzostwach Polski w Nordic Walking


Zakoñczy³y siê Mistrzostwa Polski w Nordic Walking zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Nordci Walking, miejsce Z³otoryja 25 do 26 sierpnia br., w których wystartowa³a dru¿yna Lublinieckich Morsów Gerard, Artur oraz ca³a rodzina Kasia, Agnieszka, Kuba i Wojtek. Czterech morsów i dwie sympatyczki.

Przygotowana 4 dystansy-250 metrów dla dzieci-startowa³a Agnieszka-ka¿de dziecko otrzyma³a za udzia³ w chodzie pami±tkowy medal. Kolejne trasy to 4, 8 i 16 kilometrów po dosyæ trudnym terenie, poniewa¿ tylko teren wokó³ startu i mety by³ p³aski a reszta 4 kilometrowej pêtli to d³ugi i czasami bardzo strome podej¶cie. Trasa bardzo dobrze oznaczona z punktami wodnymi i medycznymi oraz czaj±cymi siê na b³êdy zawodników i ewentualnie niesportow± walkê sêdziami, którzy niestety karali za z³± technikê i inne wykroczenia karami pokazuj±c ¿ó³te kartki, co skutkowa³o 30 sekundowa kar±. Niestety dwie kary równie¿ przyznano naszemu zawodnikowi.

Na cztery kilometry indywidualnie i dru¿ynowo wystartowa³a rodzina i najwiêksz± niespodziank± by³o zdobycie tytu³u Mistrza Polski w swojej kategorii wiekowej przez Kubê 12 lat 4 km z czasem 35:43. Taki wynik pozwoli³ na zajêcie 92 miejsca w klasyfikacji generalnej open na 141 zawodników.

Artur na dystansie 8 km w swojej kategorii wiekowej zaj±³ 4 miejsce z czasem 59: 24 i w klasyfikacji generalnej zaj±³ wysokie 20 miejsce na 124 startuj±cych, Gerard, który równie¿ reprezentowa³ nas na dystansie 8 km w swojej kategorii wiekowej zaj±³ 19 miejsce z czasem 1: 16: 38 a w klasyfikacji generalnej 114 miejsce. Kasia w swojej kategorii wiekowej zajê³a 11 miejsce z czasem 34: 46-klasyfikcja generalna open 78 miejsce, miejsce Wojtka to 9 miejsce z czasem 32: 00- klasyfikacja generalna open 52 miejsce.

Dru¿ynowy start rodzinny na dystansie 4 km pozwoli³ na zajecie pechowego 4 miejsca, do podium zabrak³o a¿ lub tylko 3 minuty.
W sumie w Mistrzostwach wystartowa³o ok. 500 zawodników. Podsumowuj±c wyjazd udany konsekwencje z b³êdów wyci±gniête, atmosfera na zawodach ok. i w ekipie równie¿.Odwo³anie zajêæ Nordic Walking z powodu udzia³u w zawodach


Z UWAGI NA START W ZAWODACH W DNIACH:

  • 18 SIERPNIA- sobota- BIEG KAMIENNY KOSZWICE
  • 25 SIERPNIA- sobota- MIÊDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W NORDIC WALKING Z£OTORYJA
  • 2 WRZE¦NIA - niedziela- PRZE£AJOWA 8 BLACHOWNIA

ZAPLANOWANE ZAJÊCIA NORDIC WALKING NIE ODBÊD¡ SIÊ, ALE NA MIESI¡C WRZESIEÑ PRZYGOTOWALI¦MY DLA PAÑSTWA KOLEJN¡ PROMOCJÊ!!!ZAPRASZAMY PAÑSTWA DO SKORZYSTANIA Z WRZE¦NIOWEJ PROMOCJI I NIE TYLKO.
III Marsz Nordic Walking w Koszwicach


W dniu 23 czerwca br. w III Marszu Nordic Walking w Koszwicach wystartowa³a 3 osobowa dru¿yna Lublinieckich Morsów Artur, Gerard i Voodoo.
Impreza przygotowana przez W³a¶cicieli Karczmy w Koszwicach przyci±gnê³a ponad stu osobow± grupê entuzjastów Nordic Walking z Polski Po³udniowej Dodatkowo zorganizowano Bieg Kowala w którym wystartowa³a kilkudziesiêcioosobowa grupa biegaczy.
Przygotowana zosta³a trasa o d³ugo¶ci 7 kilometrów dla biegaczy i NW.Biegacze startowali w kategorii open a zawodnicy Nordic Walking podzielni byli na kategorie wiekowe. W kategorii M2 Artur zaj±³ wysokie 2 miejsce. Gerard i Voodoo startowali w kategorii M4 start ukoñczyli, ale z uwagi na to, ¿e Organizator nie poda³ jeszcze wszystkich wyników miejsca jakie zajêli poznamy wkrótce.
Artur z uwagi na udzia³ w innej wa¿nej imprezie - by³ na weselu i niepostrze¿enie dla wszystkich zerwa³ siê aby wystartowaæ z zawodach - nie móg³ osobi¶cie odebraæ nagrody za zajêcie II miejsca, ale wyznaczy³ zastêpstwo w osobie Agnieszki, która z r±k Organizatora odebra³a puchar i drzewko.
Wraz z Lublinieckimi Morsami wystartowali sympatycy Basia, Pani Irena, Mira i Bogdan.
Zawody przygotowane i poprowadzone w sympatycznej rodzinnej atmosferze w której oprócz wyniku liczy³a siê dobra zabawa.
Jestem pewien, ¿e w przysz³ym roku zawitamy ponownie nieco wiêksz± grup± na tej imprezie.

Zapraszam do odwiedzenia www.start-koszwice.pl, oraz zobaczenia galerii zdjêæ z zawodów.Zajêcia Nordic Walking


Zapraszamy do wspólnego marszu z kijami osoby pocz±tkuj±ce i zaawansowanych chodziarzy. Nordic Walking jest wspania³± form± rekreacji i daje mo¿liwo¶æ aktywnego wypoczynku o ka¿dej porze roku, dnia a nawet wieczorem. Wiêcej informacji tutaj.Lublinieckie Morsy na zawodach Nordic Walking w Ku¼ni Raciborskiej


W dniu 27 maja 3 cz³onków Lublinieckiego klubu Morsa wystartowa³o w zawodach Nordic Walking w Ku¼ni Raciborskiej. Zawody wygra³ Artur. Razem z Arturem wystartowa³ Gerard i Wojtek. Szczegó³y na www.tylkokuznia.info/... . Zdjêcia z zawodów mo¿na zobaczyæ w zak³adce Nordic Walking.Zakoñczenie sezonu morsowania 2012


Temperatury coraz wy¿sze wiêc to znak, ¿e sezon morsowania dobieg³ koñca.
Wspólnie z Ko³obrzeskim Klubem Morsa-Organizatorem- i innymi klubami morsów z ca³ej polski postanowili¶my zakoñczyæ sezon na przepiêknej duñskiej wyspie Bornholm.
Po zaokrêtowaniu na katamaran wyszli¶my w morze..., ale niestety pogoda pokrzy¿owa³a plany Organizatorom i po oko³o 2 godzinach rejsu z uwagi na sztorm musieli¶my zawróciæ do portu w Ko³obrzegu.
W trakcie dwóch godzin rejsu na pok³adzie statku panowa³a dziwna cisza, co jaki¶ czas im d³u¿ej p³ynêli¶my cisza by³a
przerywana szelestem... oraz innymi dziwnymi odg³osami na co dzieñ nie spotykanymi, ale ka¿demu dobrze znanymi.
Nie bêdê szczegó³owo opisywa³ ich, poniewa¿ wiêkszo¶æ z nas chcia³aby o nich zapomnieæ jak najszybciej.
Mimo wszystko wyspa Bornholm nie zosta³a zdobyta wiêc kolejna wyprawa musi doj¶æ do skutku i zakoñczyæ siê powodzeniem.
Zamiast wspólnej k±pieli na pla¿y wyspy Bornholm k±pali¶my siê na pla¿y w Ko³obrzegu czym wzbudzili¶my ogromne zainteresowani spaceruj±cych po pla¿y.
Temperatura wody w Ba³tyku wynosi³a oko³o 5 stopni temperatura powietrza oko³o 30, ale niestety nie w Ko³obrzegu. Temperatura powietrza w Ko³obrzegu to tylko 10 stopni tak tylko 10 stopni, bezchmurne niebo i bardzo silny wiatr.
Gdy grupa Lublinieckich Morsów koñczy³a sezon nad polskim morzem tak w Lubliñcu pod dowództwem Marcina w niedzielê 29 kwietnia o godzinie 11:00 pozosta³a grupa zakoñczy³a sezon w Kanale Grunwaldzkim.
Sezon 2011/2012 mo¿na uznaæ za zakoñczony.
W dniu 5 maja sobota o godzinie 17:00 w Ober¿y Pod Orzechem w Sadowie odbêdzie siê grillowe zakoñczenie sezonu, na które zapraszam wszystkich Lublinieckich Morsów wraz z Rodzinami.Zajêcia Nordic Walking


Sezon na Morsowanie dobieg³ koñca, jednak w dalszym ci±gu zachêcamy pañstwa do aktywno¶ci fizycznej i
zapraszamy do wspólnego uprawiania Nordic Walking. Wiêcej informacji tutaj.Czyn spo³eczny


Czyn spo³eczny - w okresie PRL nazywano tak nieodp³atne prace wykonywane na rzecz ogó³u, zwykle w dni wolne. Czyny spo³eczne najczê¶ciej by³y organizowane przez....
organizacje partyjne i m³odzie¿owe. W czynie spo³ecznym by³y wykonywane prace, przez niektórych uwa¿ane za zbyteczne, które mia³y jedynie przekazywaæ ducha ...

Lublinieckie Morsy zrealizowa³y pierwszy czyn spo³eczny w 2012 roku oczyszczenia p³yt a¿urowych przy wypo¿yczalni sprzêtu wodnego i morsowni.
Nie by³o to przedsiêwziêcie na miarê budowy naziemnej kolejki linowej ELKA w Chorzowie, ale robota wykonana i wszystkim, którzy przybyli na czyn bardzo dziêkujemy.

Wiosna przysz³a czas posprz±taæ.


Sobota 14.04. godzina 15:00 wiosenne sprz±tanie morsowiska.
Liczymy na du¿± frekwencjê!!! :)
Zabieramy ³opaty, szpadle, miot³y, szpachelki Darek, Marek i Marcin przyczepê.Wyjazd na Bornholm 29 kwietnia 2012r.


W zwi±zku z bardzo du¿ym zainteresowaniem innych klubów, które dosta³y zaproszenia na Bornholm- zakoñczenie sezonu morsowego 2011/2012, bardzo proszê aby osoby zainteresowane wyjazdem kontaktowa³y siê ze mn±.

Wojtek

Zapraszamy na morsowanie - 19 lutego 2012r. (niedziela)


Zapraszamy na morsowanie 19 lutego 2012r. w niedzielê, które odbêdzie siê na kanale Grunwaldzkim o godzinie 11:00,
zbiórka o godzinie 10:00 z ³opatami do ¶niegu. Prosimy o zostawienie samochodów na parkingu przed boiskiem.
Zwyciêstwo w Mielnie!!!


Mamy pierwszych Miêdzynarodowych sztafetowych mistrzów Nordic Walking, zostali nimi Wojtek i Artur podczas Miêdzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie.

IX Miêdzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie !!!


Ju¿ niewiele dzieli nas od najwa¿niejszego wydarzenia w sezonie morsowym 2011/2012 czyli IX Miêdzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie (10 - 12 lutego 2012)
relacjê z tej imprezy mo¿na zobaczyæ w galerii pod tym linkiem. Zapraszamy do przegl±dania.

Urodzinowa k±piel i ognisko


Urodzinowa k±piel i ognisko odby³o siê w przepiêknej scenerii Parku Grunwaldzkiego i Borów Lublinieckich przykrytych tak d³ugo wyczekiwanym ¶niegiem.
Po raz pierwszy w tym sezonie aura by³a na prawdê zimowa, ¶nieg, lekki mróz oko³o minus 3 stopnie i s³oñce.
Oby taka pogoda utrzyma³a siê do koñca zimy.

Ju¿ w najbli¿sz± niedzielê zapraszamy na morsowanie godzina 11:00 Kana³ Grunwaldzki.

INFO - OGNISKO URODZINOWE 28.01.2012r. (sobota)


UWAGA VOODOO PRZYGOTOWA£ ATRAKCJE


- PRZECI¡GANIE LINY

- WY¦CIGI W WORKACH

- SZTAFETA PARAMI

- LOKOMOTYWA

- INNE FAJNE GRY I ZABAWY


STROJE SPORTOWEOGNISKO URODZINOWE 28.01.2012r. (sobota)


14:00 urodzinowa k±piel

16:00 rozpalamy urodzinowe ognisko - miejsce Le¶niczówka za obwodnic±


Na miejscu bêdzie:
- przygotowane ognisko
- kie³baski, bu³ki, musztarda i ketchup
- na ciep³o lub zimno .....co¶ do naszych kubków


Z domów zabieramy:
- dobry humor
- mo¿e co¶ z domowych specja³ów - sa³atki, nalewki, ciasto i inne
- kije do pieczenia
- kubki
- koce dla dzieci
- muzykê
Sylwester 2011r.

Jak co roku w Sylwestra o godzinie 16:00 Lublinieckie Morsy odby³y swoj± k±piel.
Na zdjêciu widaæ jak liczn± grup± jeste¶my i cieszy bardzo powrót do nas naszych Kole¿anek, które po przerwie
wróci³y na nasze morsowisko oraz najm³odszego morsa Kuby. Trzy Kobiety... oby wiêcej w przysz³ym roku 2012.

Przy okazji ¿yczymy wszystkim aby nadchodz±cy 2012 roku by³ lepszy od 2011 roku, zdrowia, spokoju, serdeczno¶ci oraz spe³nienia marzeña tak¿e tego co w swoim wierszu
zawar³ nasz Kolega Andrzej


...wszystkim u¶miech patrzy z pyska
...padnie grypa, reumatyzm i choroby ró¿norakie kiedy robi± krioterapiê
... ka¿den mo weso³a mina bo to jest adrenalina.
...serce zaraz lepiej bije , cz³owiek wtedy wie, ¿e ¿yje...
W niedzielê 11 i 18 grudnia 2011r.

W niedzielê 11 i 18 grudnia 2011r. o godz. 11.00 - przed wej¶ciem do wody przeprowadzimy rozgrzewkê nieco inn± ni¿ zwykle.

Æwiczenia przygotowuj±ce do morsowania poprowadzi Robert Gañski - instruktor Nordic Walking.

Zaprezentowane zostan± æwiczenia z u¿yciem kijków: rozgrzewkowe, si³owe i rozci±gaj±ce.
Zapraszamy wszystkich sympatyków k±pieli na powietrzu i marszów z kijkami do wspólnej zabawy i ciekawego spêdzenia niedzielnego przedpo³udnia.

Zapewniamy kijki do treningu.

A gdy lublinieckie morsy zag³êbi± siê w otch³añ wodn±, zwolennicy spacerów przemaszeruj± kilka okr±¿eñ wokó³ KANA£U GRUNWALDZKIEGO - tyle okr±¿eñ ilu morsów jest w wodzie- kibicuj±c w ten sposób za¿ywaj±cym k±pieli.

Rozpoczêcie sezonu 2011/2012

O godzinie 11:00,   30 pa¼dziernika 2011 roku sezon zimowych k±pieli na Lublinieckim Morsowisku zosta³ otwarty.

Spotkania bêd± trwa³y do ostatniej niedzieli kwietnia.
Podobnie jak w zesz³ym roku temperatura powietrza wynosi³a 17 °C temperatura, wody 7,8 °C.
Obserwuj±c prognozê pogody d³ugoterminow± zapowiada siê, ¿e w kolejnym tygodniu oraz podczas d³ugiego listopadowego weekendu temperatury bêd± podobne, powinno byæ równie¿ s³onecznie, a przecie¿ nie ma nic lepszego jak k±piel w promieniach s³oñca. Z niecierpliwo¶ci± czekamy na wiêksze mrozy i pierwsze opady ¶niegu który bêdzie mieniæ siê blaskiem promieni s³onecznych, drzewa bêd± pokryte ¶nie¿nobia³ym puchem wiêc aura bêdzie w sam raz do morsowania.

Pierwsza impreza 11 grudnia Miko³ajki godzina 11:00 dla najm³odszych- nie wiadomo jaka bêdzie pogoda, ale mamy nadziejê, ¿e lodu i lodów nie zabraknie bo w tym roku Morsomiko³aj bêdzie rozdawa³ tylko lody.

Kolejna impreza to oczywi¶cie Sylwester 2011/2012 31.12.2011 godzina 16:00
Sylwester chyba nie przybêdzie ,ale..........


Rok 2012
styczeñ    3 urodziny Lublinieckich Morsów
luty          Miêdzynarodowy Zlot Morsów do Mielna


Zostañ morsem

Okres upa³ów dobieg³ koñca, ale to nie znaczy, ¿e koniecznie trzeba zakoñczyæ k±piele na ¶wie¿ym powietrzu.

Mamy na to sposób!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zesz³orocznych morsów, jak równie¿ nowe osoby (morsy) w k±¿d± niedzielê o godzinie 11.00 przy kanale Grunwaldzkim w Lubliñcu.
Mamy sposób na to aby polubiæ zimê.
Mo¿e to koniec problemów z przeziêbieniem, ciekn±cym nosem i innymi dolegliwo¶ciami wystêpuj±cymi w okresie jesieni i zimy.

W zesz³ym sezonie styczeñ-maj 2010 w k±pielach morsów udzia³ wziê³o oko³o 40 osób. Regularnie na nasze k±piele przybywa³o od 8 do 10 osób. Mam nadziejê, ¿e w tym roku wiêcej osób zdecyduje siê spróbowaæ lodowatej k±pieli chocia¿ w pa¼dzierniku woda bêdzie mia³a oko³o 8 °C zim± oko³o 0,5°C do 1°C przy temperaturze oko³o minus 10°C lub tak jak to by³o w styczniu i lutym minus 15°C to bêdzie jak wej¶cie do wanny pe³nej gor±cej wody.

ZAPRASZAMY

Znajd¼ nas na Facebooku

Zapraszamy do odwiedzenia

Pozdrawiaj± Lublinieckie Morsy